لنت ترمز سرامیکی را می توان بجای هیزم در شومینه استفاده کرد

در این مقاله طراحی و تحلیل روتور لنت ترمز سرامیکی17 اینچی انجام شده است. مدل‌سازی با استفاده از کارهای جامد انجام شده و آنالیزها با استفاده از Ansys با در نظر گرفتن تحلیل استاتیکی سازه و تحلیل حرارتی حالت پایدار انجام شده است.

در تجزیه و تحلیل سازه ایستا، حداکثر کرنش، تنش، تنش برشی و تغییر شکل کل مورد مطالعه قرار گرفته است، در حالی که در مورد تجزیه و تحلیل حرارتی حالت پایدار، دمای کل و آنالیز شار حرارتی مورد مطالعه قرار گرفته است. از این موضوع می توان نتایج زیر را به دست آورد.

از تجزیه و تحلیل ساختاری استاتیکی مشاهده می شود که حداکثر کرنش و تغییر شکل کل در مورد فولاد ضد زنگ در مقایسه با چدن خاکستری کمتر است.

در حالی که حداکثر تنش در مورد چدن خاکستری در مقایسه با فولاد ضد زنگ کمتر است. همچنین تنش برشی در چدن خاکستری نسبت به فولاد ضد زنگ کمتر است.

از تجزیه و تحلیل حرارتی حالت پایدار، می توان نتیجه گرفت که توزیع دما در مورد فولاد ضد زنگ و چدن خاکستری یکسان باقی می ماند در حالی که توزیع حرارت شار حرارتی کل در مورد چدن خاکستری نسبت به فولاد ضد زنگ بیشتر است.

مشاهده می شود که حداقل دما در مورد چدن خاکستری 10.9 درصد بیشتر از فولاد ضد زنگ است. همچنین، شار حرارتی کل در مورد چدن خاکستری 9.02 درصد بیشتر از فولاد ضد زنگ است.

چدن خاکستری گزینه بهتری دارد زیرا از پایداری حرارتی بهتری برخوردار است که در طراحی روتور ترمز پرسرعت از اهمیت بیشتری برخوردار است.

چدن خاکستری گزینه بهتری دارد زیرا از پایداری حرارتی بهتری برخوردار است که در طراحی روتور ترمز پرسرعت از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.